Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest w Jordanie, fresk w bazylice w Krzeszowie

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Przed Chrztem Świętym

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszym sanktuarium na Mszy Św. niedzielnej o godz. 12.00 według ustalonego harmonogramu zawsze w II i IV niedzielę każdego miesiąca.

Chcąc ustalić datę Chrztu Świętego należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami: Aktem urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, oraz:

– danymi Rodziców: Imię i Nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszania, wykształcenie, data ślubu.

– danymi Chrzestnych: Imię, Nazwisko, adres, wiek oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą podjąć zadania matki bądź ojca chrzestnego.

Przed uroczystością Rodziców i Chrzestnych obowiązuje obecność na jednej katechezie przygotowującej do świadomego przeżycia tego sakramentu.

Katechezy odbywać się będą według podanego grafiku zawsze w drugą i czwartą sobotę miesiąca. Rozpoczynają się Eucharystią o godz. 17.00
(w sezonie zimowym) lub o godz. 18.00 (w sezonie letnim). Po Eucharystii spotkania odbywać się będą w Obsłudze Pielgrzyma.

Nauki przed sakramentem Chrztu Świętego dla rodziców i rodziców chrzestnych ustalane są indywidualnie.

PLANUJĄC SAKRAMENT CHRZTU ŚW.,PROSIMY DOSTOSOWAĆ JEGO TERMIN DO OBECNOŚCI NA JEDNEJ Z WYŻEJ WYMIENIONYCH NAUK

——————————————————————————————-

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni
wg Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, lub dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Siehe auch

Sakramenty święte

Messen

Sonn und Feiertags:

ganzjährig um 7:30, 10:00, 12:00, 17:00 Uhr

Werktags:

vom 1. Mai bis zum 31. Oktober:
um 7.00, 12.00 i 18.00 Uhr

vom 1. November bis zum 30. April:
um 7.00 i 17.00 Uhr

mehr

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

mehr